Terug

Veelgestelde vragen

Meestgestelde vragen

Algemeen

Regeling

Aanmeldproces

Inloggen


Meestgestelde vragen

Waarom krijg ik bij het aanvragen van een account de melding dat mijn BSN/RSIN niet bekend is als woningeigenaar?

Wij maken voor deze service gebruik van de WOZ-administratie van de gemeente. Als u in deze administratie niet met uw BSN/ RSIN voorkomt, komt u ook niet voor in onze administratie en kunt u geen account aanmaken.

Wij adviseren u contact op te nemen met de gemeente(s) waar de door u verhuurde woningen zich bevinden, met het verzoek u met vermelding van uw (juiste) BSN/RSIN op te nemen in de WOZ-administratie. De gemeente kan deze bijgewerkte gegevens aanleveren aan de Belastingdienst. Het proces van verwerken in de administratie van de gemeente en vervolgens in onze administratie vraagt enige verwerkingstijd.

Als blijkt dat de gemeente(s) de gegevens heeft/hebben aangeleverd en wij deze in onze administratie hebben bijgewerkt dan kunt u alsnog een account krijgen op het portaal voor de inkomensafhankelijke huurverhoging. Wij kunnen geen termijn aangeven waarbinnen dit gerealiseerd zal zijn, omdat we hiervoor afhankelijk zijn van andere partijen, zoals de gemeente.

LET OP: De WOZ administratie komt over het algemeen van een andere afdeling bij de gemeente dan de afdeling waar u de WOZ aanslagen van ontvangt.
Houd u rekening met een verwerkingstijd zowel aan de kant van de Gemeente als bij de Belastingdienst. Zodra deze aangeleverde gegevens zijn verwerkt kunt u op een bepaald moment de indicaties opvragen.

Naar boven

Ik krijg een antwoordbestand maar de huishoudverklaring zit er niet bij?

Naar aanleiding van uw aanvraag ontvangt u een zip-bestand. Daarin vind u een antwoordbestand in csv-formaat en eventueel één of meerdere huishoudverklaringen in pdf-formaat. Dit bestand kunt u terugvinden in het scherm ‘Dossier’ onder de kop ‘Gereedstaande documenten. U ontvangt alleen een pdf wanneer het inkomen hoger ligt dan het gestelde grensbedrag en u de extra huurverhoging mag opleggen.

Het antwoordbestand in csv-formaat zal worden geopend in excel. Het bestand is als volgt opgebouwd:
De 1e 3 velden bevatten postcode, huisnummer en huisnummertoevoeging.
Het 4e veld bevat het BAG-id zoals u deze heeft ingevuld bij de aanvraag (dit veld kan ook leeg zijn).
Het 5e veld bevat de inkomensindicatie. De betekenis van deze indicatie vind u in paragraaf 5.3.1 van de handleiding
Het 6e veld bevat een aanduiding voor het aantal bewoners (hier worden alleen het aantal bewoners genoemd als er sprake is van een inkomensindicatie 'J'. Bij een indicatie 'N' of 'U' is het veld gevuld met een 0, bij de overige indicaties is dit veld leeg)

Het 7e veld bevat het BAG-id zoals deze voor de opgevraagde woning in onze bestanden is opgenomen. Vanaf 2020 kunt u niet meer opvragen met het postcode, huisnummer en eventueel de huisnummer toevoeging maar enkel nog met het BAG-id dat bij de woning hoort. Wij leveren u nu het bij ons bekende BAG-id retour zodat u voor volgend jaar alvast beschikt over het BAG-id, vandaar dat deze kolom gevuld is.

U kunt dit nalezen in paragraaf 5.3.2 van de handleiding. De handleiding vind u op www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl.

Let op: U kunt de verstrekte BAG-id's uit het antwoordbestand bewaren, de overige verstrekte gegevens in het bestand dienen te worden vernietigen op het moment dat u de procedure van de huurverhoging heeft afgerond zoals gesteld in de gebruikersvoorwaarden voor het portaal van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De gebruikersvoorwaarden staan in paragraaf 1.1 van de handleiding.

Naar boven

Er zijn meerdere BAG_id’s per woning, welke gebruikt de Belastingdienst voor de inkomensafhankelijke huurverhoging?

De Belastingdienst maakt gebruik van het BAG_id wat vermeldt staat onder het kopje verblijfsobject op de website van het Kadaster (bagviewer.kadaster.nl).

Naar boven

Ik heb een account aangemaakt, wanneer ontvang ik de brief met inloggegevens?

Na het aanmaken van een account ontvangt u binnen 2 weken van de Belastingdienst een brief met daarin uw gebruikersnaam en wachtwoord.

De Belastingdienst stuurt de brief met inloggegevens naar het adres behorend bij het burgerservice nummer/RSIN zoals dat bij de Belastingdienst is geregistreerd. De adresgegevens ingevoerd bij het aanmaken van het account worden hiervoor niet gebruikt.

Naar boven

Kan ik het BAG_id bestand opnieuw ontvangen om vanaf 2020 de huishoudverklaringen op te kunnen vragen?

U vraagt om het BAG-id bestand opnieuw aan u te verstrekken, dit is niet mogelijk.

Wanneer u echter in 2019 gebruik wilt maken van de service die de Belastingdienst biedt voor het aanvragen van inkomensindicaties, dan kunt u de aanvraag nog doen met postcode, huisnummer en eventuele huisnummertoevoeging. In het antwoordbestand zal, indien bekend, in het laatste veld het BAG-id van de door u verhuurde woning(en) worden vermeld. Vanaf 2020 is het aanvragen van een inkomensindicatie alleen nog mogelijk via het BAG-id van de verhuurde woning. Ontbrekende BAG-id's kunt u daarnaast zelf opvragen via www.bagviewer.nl, wij maken daarbij gebruik van het id zoals deze bij verblijfsobject vermeld staat.

Let op: U kunt de verstrekte BAG-id's uit het antwoordbestand bewaren, de overige verstrekte gegevens in het bestand dienen te worden vernietigen op het moment dat u de procedure van de huurverhoging heeft afgerond zoals gesteld in de gebruikersvoorwaarden voor het portaal van de inkomensafhankelijke huurverhoging. De gebruikersvoorwaarden staan in paragraaf 1.1 van de handleiding die u vanaf het portaal kunt downloaden.

Naar boven

Algemeen

Kan ik ingevoerde gegevens op het internetportaal wijzigen?

Het is mogelijk om gegevens via de internetportaal zelf te wijzigen.
Naast de al beschreven functies van het internetportaal die u vindt in de Handleiding, hebt u de volgende mogelijkheden:
• Via de knop ‘Start’ kunt u terugkeren naar het beginscherm.
• Via de knop ‘Beheer’ kunt u een aantal van uw persoonlijke gegevens wijzigen, zoals uw e-mailadres. Dit kan pas nadat u minstens éénmaal bent ingelogd met de gegevens die u per brief van ons heeft ontvangen.

Naar boven

Waar kan ik de handleiding vinden en hoe vaak wordt deze geactualiseerd?

De handleiding kan al vanaf het portaal gedownload worden. Hoe vaak deze geactualiseerd wordt is vooraf niet te bepalen. Wel wordt de plaatsing van een eventuele nieuwe versie van de handleiding gecommuniceerd via het internetportaal.

Naar boven

Kan ik via het portaal vragen stellen?

U kunt geen vragen stellen via het Portaal. U kunt uw vragen alleen stellen via mail aan het contactcenter (email: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl), met als onderwerp de vermelding: IAH – Onderwerp…..
Vermeld in uw mail uw BSN/RSIN. Als u vragen met betrekking tot specifieke woningen heeft, vermeld dan een aantal postcodes met huisnummer en eventueel huisnummertoevoegingen. Hiermee kunnen wij steekproefsgewijs controleren wat er aan de hand is.

Naar boven

Kan ik telefonisch contact opnemen met de Belastingdienst?

Nee, u kunt niet zelf telefonisch contact opnemen met de Belastingdienst voor vragen. U kunt alleen vragen stellen via email: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl.

Naar boven

Regeling

Waar vind ik informatie inzake de regeling InkomensAfhankelijke Huurverhoging?

Alle informatie over deze regeling en de huurverhoging kunt u nalezen via: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging

Naar boven

Is het mogelijk inkomens te toetsen?

De Belastingdienst kan u inzicht geven in de verhouding tussen het grensbedrag en het huishoudinkomen van uw huurder(s), zodat u weet of u een extra huurverhoging mag doorvoeren. Het verstrekken van deze informatie is gebaseerd op de wet voor inkomensafhankelijke huurverhoging die ingegaan is op 1 juli 2013, hierover leest u meer in paragraaf 2.1 van de handleiding te downloaden via
https://www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl.

De service die de Belastingdienst hiervoor biedt is beschikbaar voor verhuurders, die tegelijk eigenaar zijn van woningen met een gereguleerde huurovereenkomst. Bent u een verhuurder die geen eigenaar is van de verhuurde woning, maar die namens de eigenaar verhuurt? Dan zult u voor het gebruik van de service contact moeten opnemen met de eigenaar van de betreffende woning. De eigenaar kan dan, als hij/zij dit wenst, gebruikmaken van de service.

Meer informatie over de huurverhoging en deze regeling leest u via: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurverhoging

Naar boven

Ik kan niet meer handmatig met een WOZ-objectnummer een inkomensindicatie opvragen

In 2013 kon u met het WOZ-objectnummer aantonen dat u de eigenaar van een woning was. Vanaf 2014 is deze mogelijkheid er niet meer als gevolg van maatregelen in het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Naar boven

Juridisch versus economisch eigenaar.

De economische eigenaar is de eigenaar die het pand heeft gekocht of geërfd maar zonder vastlegging bij notaris. De economische eigenaar krijgt wel de WOZ-beschikking maar komt niet als eigenaar voor in de administratie van de Gemeente en dus ook niet van de Belastingdienst.
De juridische eigenaar wordt gezien als de eigenaar en kan zich aanmelden.

Naar boven

Wat is een huurwoning in de gereguleerde sector?

Een woning in de gereguleerde sector is een huurwoning waarop de huurprijsregulering van toepassing is. De maximale huurprijs van deze woningen is gekoppeld aan de woningwaardering. Er is eigenlijk sprake van een gereguleerde huurovereenkomst, want de huuringangsdatum, gekoppeld aan de aanvangshuur (de kale huur op die ingangsdatum), bepaalt of een huurovereenkomst gereguleerd is. Ligt de huurprijs bij aanvang van de huurovereenkomst hoger dan de maximale grens voor de huurtoeslag, dan is er sprake van een geliberaliseerde huurovereenkomst, in de volksmond ook wel vrije sector huur genoemd. Veruit de meeste huurovereenkomsten zijn gereguleerd (zo'n 94%).

Naar boven

Valt een woning automatisch onder de vrije sector als het huurbedrag hoger is dan de huidige liberalisatiegrens?

Voor de vraag of een huurcontract geliberaliseerd (vrije sector) is of niet, is (alleen) de aanvangshuurprijs (huurprijs op ingangsdatum van het huurcontract) bepalend. Niet de huidige huurprijs.
Als de aanvangshuurprijs onder de toenmalige liberalisatiegrens lag, is het huurcontract blijvend gereguleerd. Ook als de huurprijs door de jaarlijkse huurverhogingen (en/of huurverhoging na renovatie) tot boven de huidige liberalisatiegrens (€ 720,42) is gestegen.
Op rijksoverheid.nl staat een tool om te bepalen of een huurcontract geliberaliseerd is of niet: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurverhoging/vraag-en-antwoord/woon-ik-in-een-sociale-huurwoning-of-niet. Dat kunt u als verhuurder ook gebruiken om te bepalen of een woning een gereguleerde huurovereenkomst heeft of een geliberaliseerd e huurovereenkomst.
 
De maximale huurprijsgrens verschilt per woning, want die is gerelateerd aan het puntenaantal (op basis van het Woningwaarderingsstelsel, ook wel puntensysteem genoemd) van de woning. De maximale huurprijsgrens kan ook boven € 720,42 p.m. liggen.  
Dus u mag een huishoudverklaring opvragen voor een woning die ooit met een aanvangshuurprijs onder de toenmalige liberalisatiegrens is verhuurd, maar waarvan de huurprijs door de jaarlijkse huurverhoging (en/of huurverhoging na renovatie) tot boven de huidige liberalisatiegrens van € 720,42 – die drie jaar niet is verhoogd - is gestegen.
Mits de huurprijs door een huurverhoging van meer dan 3,9% (maar maximaal 5,4%) niet boven de jaarlijks vastgestelde maximale huurprijsgrens per 1 juli uitkomt.

Naar boven

Aanmeldproces

Ben ik als verhuurder verplicht me aan te melden?

Nee, het aanmelden als verhuurder is niet verplicht. Echter, als u een inkomensindicatie op wilt vragen van uw huurder(s) bent u verplicht u zich bij de Belastingdienst aan te melden.
Indien u een inkomensafhankelijke huurverhoging wilt opleggen bent u verplicht daarvoor bij de belastingdienst een inkomensindicatie op te vragen en deze te gebruiken.

Naar boven

Ik heb me vorig jaar al aangemeld als verhuurder. Moet ik dat nu weer doen?

Ja, u moet voor 2019 opnieuw een account aanmaken. De inloggegevens van vorig jaar zijn niet meer geldig.

Naar boven

Kan ik als beheerder namens meerdere verhuurders een account aanmaken?

Ja, dat kan. U kunt per verhuurder een account aanmaken. U moet hiervoor wel de BSN/RSIN van die verhuurder gebruiken.

Naar boven

Hoe kan ik mij aanmelden voor een account?

Om een account aan te vragen voor het internetportaal gaat u naar het internetadres:
www.inkomensafhankelijkehuurverhoging.nl. Dit kan vanaf 1 februari 2019 tot en met 13 december 2019.
Als u kiest voor ‘Aanmelden voor account 2019’ ziet u een formulier om een account aan te vragen. Voor 2019 vraagt u een nieuw account aan. U kunt de accountgegevens van voorgaande jaren niet meer gebruiken. Vul de velden juist en volledig in en kies voor ‘Aanmelden’ om uw aanvraag te verzenden. Het formulier geeft standaard de velden weer voor een verhuurder als niet-natuurlijk persoon, zoals een rechtspersoon of onderneming die is ingeschreven in het Handelsregister. Bent u als verhuurder een natuurlijk persoon, bijvoorbeeld een particulier of eenmanszaak? Kiest u dan eerst voor ‘Natuurlijk persoon’ om het juiste aanvraagformulier in beeld te krijgen. Bij het verwerken van uw aanvraag, beginnen we met het controleren van uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer. U ontvangt hiervoor een e-mail met een link waarmee u uw e-mailadres kunt bevestigen. Mogelijk komt deze email in uw SPAM, of ongewenste mail, terecht. Dit is afhankelijk van uw eigen instellingen.
Als u deze link hebt aangeklikt komt u meteen op een scherm waar u uw mobiele telefoonnummer kunt bevestigen. U krijgt hiervoor een code via SMS . Volg hiervoor de aanwijzingen op het scherm. Nadat uw e-mailadres en mobiele telefoonnummer zijn gecontroleerd, ontvangt u per post uw inloggegevens. We streven ernaar deze brief binnen twee weken na uw aanmelding bij u te laten bezorgen.

Naar boven

Bij het aanmelden wordt gevraagd om een BSN/RSIN. Wat is dit?

Het BSN is het burgerservicenummer. Iedere inwoner van Nederland heeft een BSN.
Het RSIN wordt gebruikt door bedrijven en organisaties, de zogenaamde niet-natuurlijke personen. In het uittreksel van de Kamer van Koophandel staat het RSIN opgenomen. RSIN staat voor ‘Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer’ en vervangt het fiscaal nummer van de Belastingdienst voor niet-natuurlijke personen.

Naar boven

Inloggen

Het inloggen met het wachtwoord uit de brief lukt niet.

U heeft een brief met inloggegevens ontvangen. In deze brief staat een gebruikersnaam en een wachtwoord. Als het wachtwoord niet werkt kan het zijn dat u één van de tekens fout leest. Het wachtwoord dat u ontvangt, verloopt meteen na de eerste keer inloggen. De eerste keer dat u inlogt, wordt u gevraagd een nieuw wachtwoord in te voeren.
Het nieuwe wachtwoord moet voldoen aan de volgende eisen:
• het wachtwoord moet bestaan uit minimaal 8 tekens en maximaal 32 tekens;
• bevat minimaal 1 kleine letter [a-z];
• bevat minimaal 1 hoofdletter [A-Z];
• bevat minimaal 1 cijfer [0-9];
• Bevat minimaal 1 speciaal teken:
Geldige speciale tekens zijn: !, @, #, $, %, -, =, _, + en ?
• mag niet de gebruikersnaam bevatten.

Indien u dan nog steeds niet kunt inloggen, heeft u de mogelijkheid contact op te nemen met de Belastingdienst via mail: gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl.

Naar boven

Ik ben de brief met inloggegevens kwijt.

Indien u uw brief kwijt bent en u heeft nog niet het wachtwoord uit de brief vervangen door een eigen wachtwoord, kunt u contact opnemen met de Belastingdienst via mail:
gegevensuitwisseling@belastingdienst.nl.
Na wijziging van het wachtwoord heeft u het wachtwoord uit de brief niet meer nodig.

Naar boven

Nieuw wachtwoord gevraagd en nu krijg ik heel veel mailtjes

Op het moment dat u kiest voor toezending van een nieuw wachtwoord krijgt u een mail. Omdat het opvragen van een nieuw wachtwoord gekoppeld is aan het mailadres zult u voor alle accounts waarvoor u hetzelfde mailadres hebt gebruikt een mailtje krijgen. In het onderwerp is de gebruikersnaam van elke verhuurder opgenomen. U kunt dan de mail van de betreffende verhuurder gebruiken voor het wijzigen van het wachtwoord. Als u met de overige mailtjes niets doet blijft het oude wachtwoord geldig.

Naar boven